The 2020 Handbag Awards Aleksandra Klimek_

PL    Finalist Aleksandra Klimek_    Company ALEXANDRA KLIMEK

Aleksandra  Klimek_
Aleksandra Klimek_ @ ALEXANDRA KLIMEK